آرشیو آلبوم ها

شامل
روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 16

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران-2

روز طبیعت سال 1399، به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و به دنبال آن در شهر تهران متفاوت از هر سال برگزار گردید . شهروندان تهرانی این روز را در منازل خود سپری کردند و یگان حفاظت شهرداری و نیروی انتظامی و راهور تهران نیز برای جلوگیری از هرگونه مراجعه احتمالی شهروندان به بوستان ها در مقابل درهای بوستان ها و خیابان های اطراف حضور داشتند . چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ عکاس: وحید شیخی