اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران -1

تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۹۵
اولین اردو جهادی - آموزشی و آغاز به کار رسمی مسئولین روابط عمومی نواحی محتلف شهرداری به میزبانی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران سه شنبه 2 شهریور ماه برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 1

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 1

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 2

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 2

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 3

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 3

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 4

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 4

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 5

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 5

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 6

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 6

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 7

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 7

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 8

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 8

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 9

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 9

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 10

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 10

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 11

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 11

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 12

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 12

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 13

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 13

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 14

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 14

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 15

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 15

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 16

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 16

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 17

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 17

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 18

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 18

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 19

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 19

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 20

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 20

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 21

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 21

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 22

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 22

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 23

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 23

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 24

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 24

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 25

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 25

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 26

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 26

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 27

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 27

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 28

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 28

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 29

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 29

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 30

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 30

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 31

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 31

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 32

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 32

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 33

اولین اردو جهادی آموزشی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید