آماده سازی پروژه های عمرانی منطقه ۴

۳ آذر ۱۴۰۱
در راستای چهاردهمین "شنبه امید و افتخار" آماده سازی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه ۴ در دست اقدام است.
علی آل عمران
http://www.tehranpicture.ir/u/jza