۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
ظهر چهارشنبه 27 مرداد نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه برگزار شد
عکاس: امیر حدیدی
نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 1

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 1

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 2

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 2

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 3

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 3

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 4

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 4

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 5

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 5

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 6

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 6

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 7

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 7

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 8

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 8

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 9

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 9

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 10

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 10

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 11

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 11

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 12

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 12

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 13

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 13

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 14

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 14

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 15

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 15

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 16

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 16

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 17

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 17

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 18

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 18

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 19

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 19

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 20

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 20

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 21

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 21

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید