نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
ظهر چهارشنبه 27 مرداد نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه برگزار شد
عکاس: امیر حدیدی
نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 1

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 1

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 2

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 2

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 3

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 3

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 4

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 4

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 5

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 5

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 6

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 6

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 7

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 7

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 8

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 8

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 9

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 9

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 10

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 10

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 11

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 11

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 12

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 12

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 13

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 13

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 14

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 14

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 15

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 15

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 16

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 16

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 17

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 17

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 18

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 18

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 19

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 19

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 20

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 20

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 21

نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید