کوچه های رنگی منطقه پانزده

۲۲ تیر ۱۴۰۱
چند کوچه در نواحی مختلف منطقه 15 با مشارکت شهرداری و اهالی محل رنگی شد تا فضای رخوت و سستی را از این محل دور کند و روحیه اهالی آن را با رنگهای دیوار و کف بالا ببرد.
علی سلیمی
http://www.tehranpicture.ir/u/jd7