بازدید شهردار تهران از کارخانه واگن سازی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
ظهر سه شنبه ٢٠ اردیبهشت ماه ١٤٠١ علیرضا زاکانى و جمعى از مدیران شهرى از کارخانه واگن سازى تهران بازدید کردند.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/j5p