بازدید شهرداران مناطق و رییس حراست کل شهرداری تهران از موزه قرآن

۲۸ فروردین ۱۴۰۱
بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران و حسین نظری معاون هماهنگی امور مناطق و محمد مقدم رییس حراست کل شهرداری تهران و روسای حراست مناطق از موزه قرآن بازدید به عمل آوردند.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/j2z