بعد از 13

۱۳ فروردین ۱۴۰۱
آیین سیزده بدر، در ظاهر روز آشتی با طبیعت است اما فضای سبز شهرها، جاده ها و حتی جنگل ها پس از 13 نمایش نازیبایی ها و البته انباشت زباله است.
حمید رضا درجاتی - سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/iBF