تور بازدید عکاسان خبری از کارخانه سیمان ری

۵ اسفند ۱۴۰۰
صبح پنجشنبه 5 اسفند 1400 جمعی از عکاسان خبری از کارخانه سیمان ری , با همکارى آژانس عکس تهران و سفرنویس و روابط عمومى شهردارى منطقه 20 بازدید به عمل آوردند
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/ims