عباس آباد در مه

۲ اسفند ۱۴۰۰
صبح روز دوشنبه دوم اسفند ماه 1400 پس از بارش باران، مه صبحگاهی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد را پوشاند و جلوه زیبایی به نگین سبز پایتخت داد.
نیما بزرگمهری فرد
http://www.tehranpicture.ir/u/ilu