بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح امروز پنجشنبه ۲۳ دی ماه از مرکز درمان و کاهش آسیب ماده ۱۶ سروش بازدید کرد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 29

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 1

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 2

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 3

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 4

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 5

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 6

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 7

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 8

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 9

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 10

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 11

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 12

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 13

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 14

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 15

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 16

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 17

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 18

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 19

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 20

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 21

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 22

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 23

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 24

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 25

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 26

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 27

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 28

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 30

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 31

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 33

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 34

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 35

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 36

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 37

بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید