هشتمین جلسه قرارگاه آسیب های اجتماعی شهر تهران

۱۵ دی ۱۴۰۰
جلسه بررسی معضلات اجتماعی صبح چهارشنبه 15 دی 1400 با حضور شهردار تهران و جمعى از مدیران شهرى برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/4tn