از کوره های خاموش آجرپزی تا بازار داغ خلازیل (خلازیر)

۱۵ آذر ۱۴۰۰
صبح دوشنبه 15 آذر 1400 جمعی از اصحاب رسانه با همراهی شهردار منطقه 19 و جمعی از مدیران منطقه، از کوره آجر پزی اسماعیل آباد و سایر کوره های منطقه بازدید کردند. در ادامه این بازدیداصحاب رسانه از ضایعات فروشان خلازیل (خلازیر) که حدود ۴ تا ۵ هزار صنف بوده بازدید کردند.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/5k3