واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت

تاریخ: ۱ آذر ۱۴۰۰
تزریق دوز سوم واکسن کرونا به هنرمندان پیشکسوتی که دوز دوم واکسن (سینوفارم و برکت) را تا تاریخ ۳۱تیرماه ۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند، از اول آذر ۱۴۰۰ درباغ زیبا آغاز شد. هنرمندانی همچون ناصر آقایی، مریم معترف، محمدگلریز، محمدعلی ساربان، خسرو حکیم رابط، عباس اخوین، هادی مرزبان، مهدی آذر سینا، اکبرنیکان پور، رشیدوطن دوست و... حضور داشتند.
عکاس: میلاد بهشتی

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 1

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 2

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 3

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 4

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 5

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 6

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 7

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 8

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 9

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 10

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 11

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 12

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 13

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 14

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 15

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 16

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 18

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 19

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 17

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 21

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 22

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 23

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 24

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 25

واکسیناسیون دوز سوم هنرمندان پیشکسوت 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید