سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۰
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
عکاس: فریدون قربانی

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 1

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 2

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 3

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 4

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 5

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 6

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 8

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 9

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 10

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 11

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 12

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 13

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 14

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 15

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 16

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 17

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 18

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 19

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 20

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 21

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 22

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 23

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 24

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 26

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 27

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 28

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 29

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 30

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 31

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 32

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 33

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 35

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 36

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید