مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۰
مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی از سال 1374 و با عنوان موزه دفینه فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها و پس از تغییرات مختلف راهبردی در این مجموعه، در سال 1396 با تجمیع موزه هایی همچون موزه پول ایران، موزه خودروهای تاریخی ایران و موزه زمان با نام مجتمع فرهنگی-موزه ای تهران بکار خود ادامه داد. با طرح توسعه موزه های موسسه در سال 1399 دو موزه دیگر علاوه بر موزه پول ایران به مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی اضافه شد. در حال حاضر این مجتمع مشتمل بر سه موزه : گوهر و آرایه های تاریخی،هنر جهان و پول ایران است.
عکاس: سعید ربیعی

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 1

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 2

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 3

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 4

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 6

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 7

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 8

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 9

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 10

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 11

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 12

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 13

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 14

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 15

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 16

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 17

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 18

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 19

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 20

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 21

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 22

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 23

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 24

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 25

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 26

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 27

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 28

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 29

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 30

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 31

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 32

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 33

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 34

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 35

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 36

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 37

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 38

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 39

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 41

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 42

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 43

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 40

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 44

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 45

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 46

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 47

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 48

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی 5

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید