سمفونی رنگ های پاییزی - دربند

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۰
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
عکاس: سعید ربیعی

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 1

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 2

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 3

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 4

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 5

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 6

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 7

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 8

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 9

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 10

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 11

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 12

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 13

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 15

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 16

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 17

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 18

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 19

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 20

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 21

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 22

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 23

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 24

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 25

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 26

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 27

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 28

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 29

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 30

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 31

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 32

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 33

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 34

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 35

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 36

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 37

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 38

سمفونی رنگ های پاییزی - دربند 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید