مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰
مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران، چهرشنبه 21 مهر ماه 1400 در سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران انجام شد.
عکاس: شایان محرابی

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 2

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 3

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 4

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 5

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 7

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 8

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 9

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 10

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 11

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 12

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 13

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 14

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 15

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 17

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 18

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 19

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 20

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 21

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 22

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 23

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 24

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 25

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 27

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 29

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 30

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 32

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 33

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 35

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 36

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 37

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 40

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 31

مراحل آماده سازى اکیپ هاى سیار واکسیناسیون شهردارى تهران 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید