صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰
صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، سردار بیات فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران، سجاد محمد علی نژاد، مشاور و مدیر کل حوزه شهردار تهران، محمد مقدم حراست کل شهرداری تهران و خانواده معظم شهدا، چهارشنبه 21 مهر ماه 1400برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 1

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 2

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 3

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 4

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 6

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 3

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 5

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 6

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 7

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 9

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 11

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 15

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 16

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 19

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 20

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 21

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 22

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 24

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 26

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 27

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 28

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 29

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 30

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 31

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 32

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 33

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 34

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 35

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 36

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 37

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 38

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 39

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 40

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 41

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 42

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 43

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 44

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 45

صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران 4

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید