جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۰
جلسه دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران با اعضای هیئت مدیره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شنبه 17 مهر ماه 1400 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 1

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 3

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 4

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 5

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 6

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 7

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 8

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 9

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 10

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 11

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 12

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 13

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 14

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 15

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 16

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 17

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 18

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 19

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 20

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 21

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 22

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 23

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 24

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 25

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 26

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 27

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 28

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 29

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 30

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 31

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 32

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 33

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 34

جلسه دکتر زاکانی با اعضای هیئت مدیره باغ موزه دفاع مقدس 2

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید