بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

۱۴ مهر ۱۴۰۰
عصر چهارشنبه 14 مهر 1400 علیرضا زاکانی شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بازدید به عمل آوردند.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/56y