بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۰
عصر چهارشنبه 14 مهر 1400 علیرضا زاکانی شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بازدید به عمل آوردند.
عکاس: مجتبی عرب زاده

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 1

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 2

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 3

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 4

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 5

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 6

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 7

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 8

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 9

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 10

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 11

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 12

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 13

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 14

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 15

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 16

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 17

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 18

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 19

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 20

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 21

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 22

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 23

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 24

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 25

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 26

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 27

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 28

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 29

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 30

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 31

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 32

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 33

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 34

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 36

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 37

بازدید شهردار تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید