بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران از گرمخانه خاوران

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۰
علی نصیری سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بهمراه جمعی از معاونین، شامگاه یکشنبه یازدهم مهرماه 1400 با حضور در گرمخانه خاوران از بخش های مختلف این گرمخانه بازدید کرد.
عکاس: سعید ربیعی

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 1

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 2

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 3

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 4

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 5

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 6

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 7

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 9

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 11

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 13

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 14

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 15

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 16

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 17

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 18

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 20

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 21

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 23

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 24

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 28

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 29

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 31

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 32

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 34

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 35

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 36

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 38

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 39

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 41

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 42

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 43

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 45

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 46

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 47

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 48

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 49

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 50

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 52

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 53

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 56

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 57

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 59

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 60

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 61

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 62

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید