بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران

تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
محمدامین توکلی زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با حضور سید مالک حسینی مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری، سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ از گرمخانه خاوران بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 1

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 2

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 3

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 4

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 5

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 6

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 7

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 8

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 9

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 11

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 12

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 13

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 14

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 15

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 16

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 17

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 18

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 19

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 20

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 21

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 22

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 23

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 24

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 25

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 26

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 27

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 28

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 29

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 30

بازدید معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از گرمخانه خاوران 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید