جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه 22 شهریور 1400 با حضور علیرضا زاکانی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی-مجتبی عرب زاده

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 1

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 2

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 5

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 7

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 9

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 10

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 13

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 14

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 15

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 16

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 17

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 20

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 21

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 22

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 23

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 24

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 1

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 3

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 4

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 5

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 9

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 11

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 12

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 13

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 14

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 15

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 17

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 18

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 19

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 20

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 21

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 24

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 25

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 26

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 27

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 28

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 29

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 30

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 31

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 33

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 35

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 36

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 37

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 38

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 39

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 40

جلسه شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید