بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی

تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
صبح چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ علیرضا نادعلی شهرستانی نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران و سید احمد علوی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران به همراه سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با حضور در مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی از روند تعمیر و نگهداری اتوبوس های فرسوده بازدید کردند.
عکاس: سعید ربیعی

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 2

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 4

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 5

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 7

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 8

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 9

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 10

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 11

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 12

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 13

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 14

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 16

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 17

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 18

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 20

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 21

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 22

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 23

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 24

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 25

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 26

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 27

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 28

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 29

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 30

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 31

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 32

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 33

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 36

بازدید اعضای شورای شهر از مرکز اورهال سامانه شماره 2 اتوبوسرانی 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید