بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه

تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
صبح چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ علیرضا نادعلی شهرستانی نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران و سید احمد علوی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران به همراه سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با حضور در شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از مرکز کنترل فرمان و روند واکسیناسیون این شرکت بازدید کردند.
عکاس: سعید ربیعی

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 1

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 2

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 3

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 4

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 5

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 6

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 7

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 8

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 9

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 10

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 11

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 12

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 14

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 15

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 16

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 17

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 18

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 19

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 20

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 21

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 26

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 22

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 23

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 24

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 25

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 27

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 28

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 29

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 30

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 31

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 32

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 33

بازدید اعضای شورای شهر از شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید