روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
روز جهانی صنایع دستی در گذر فرهنگ منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد، جمعه 21 خرداد ماه 1400 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 1

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 2

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 3

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 4

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 5

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 6

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 7

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 1

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 2

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 3

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 4

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 5

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 6

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 7

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 8

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 9

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 10

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 11

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 12

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 13

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 14

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 16

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 17

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 19

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 20

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 21

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 22

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 23

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 24

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 26

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 27

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 28

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 29

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 31

روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید