بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن)

تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاظمی اسفه، مشاور عالى و مدیر کل حوزه شهردار و یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران طی یک بازدید ۴ ساعته از خیابان ولیعصر عج (تجریش-راه آهن) بازدید کردند و برای رفع نواقص موجود در جداره ها با معاونین خدمات شهری مناطق ۱ ،۳ ،۶ و ۱۱ گفتگو کردند.
عکاس: حمیدرضا حسن پور

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 1

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 2

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 3

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 4

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 5

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 6

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 7

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 8

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 9

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 10

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 11

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 13

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 14

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 15

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 16

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 17

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 18

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 19

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 20

بازدید مهندس مصطفی کاظمی از محور ولیعصر عج ( تجریش-راه آهن) 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید