نوروزگاه تهران 1400 در منطقه 7

۳ فروردین ۱۴۰۰
ویژه برنامه های نوروز 1400 با مشارکت گروه های هنری مختلف در سطح منطقه هفت تهران در حال برگزاری می باشد.
سید مهدی شوریده
http://www.tehranpicture.ir/u/4ss