پروژه های شهری در گذر زمان

۲۳ اسفند ۱۳۹۹
یکی از سیاست های اصلی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ اجرای پروژه های کوچک مقیاس بر اساس سند توسعه محلات و مطالبات مردم است. با توجه به رویکردهای جدید مدیرت شهری و زیست پذیری شهر ، محلات تهران در حال توسعه و تغییر هستند که در قالب پروژه های بزرگ یا محله محور در دسترس شهروندان قرار می گیرند. این گزارش نمونه ای از این تغییرات در مناطق مختلف شهر تهران است.
http://www.tehranpicture.ir/u/2bm