بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
صبح امروز یکشنبه 26 بهمن 1399 رئیس دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و رئیس دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران به همراه شهرداران مناطق 2 و 5 و جمعی از معاونین شهرداری با حضور در روددره فرحزاد و محله اسلام آباد، از این مناطق بازدید به عمل آورده و از نزدیک با مشکلات اجتماعی و شهری در این مناطق آشنا شدند.
عکاس: سعید ربیعی

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 1

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 2

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 3

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 4

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 5

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 6

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 7

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 9

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 10

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 11

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 12

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 13

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 14

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 15

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 16

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 17

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 18

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 19

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 20

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 21

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 22

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 23

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 24

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 25

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 26

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 27

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 28

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 29

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 30

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 31

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 32

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 33

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 34

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 35

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 36

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 37

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 38

بازدید نمایندگان سازمان ملل از دره فرحزاد و محله اسلام آباد 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید