افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (س) و فاز دوم اتوبان شهید نجفی رستگار

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۹
مراسم افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (س) و فاز دوم اتوبان شهید نجفی رستگار صبح روز شنبه 20 دی 1399 و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از معاونین و مدیران شهری برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 1

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 1

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 2

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 2

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 3

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 3

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 4

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 4

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 5

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 5

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 6

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 6

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 7

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 7

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 8

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 8

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 9

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 9

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 10

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 10

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 11

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 11

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 12

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 12

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 13

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 13

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 14

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 14

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 15

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 15

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 16

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 16

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 17

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 17

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 18

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 18

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 19

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 19

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 20

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 20

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 21

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 21

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 22

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 22

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 23

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 23

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 24

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 24

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 25

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 25

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 26

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 26

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 27

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 27

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 28

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 28

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 29

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 29

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 30

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 30

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 31

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 31

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 32

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 32

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 33

افتتاح شارباغ حضرت فاطمه (ع) و فاز دوم اتوبان نجفی رستگار 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید