بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۹
صبح امروز 17 دی 1399 مصطفی سلیمی معاون امور مناطق شهرداری تهران به همراه تنی چند از مدیران شهری از پروژه های منطقه هشت بازدید کردند.
عکاس: مهدی آقابابایی-محمد رضا عبدالطیفی
بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 1

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 1

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 2

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 2

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 3

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 3

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 4

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 4

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 5

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 5

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 6

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 6

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 7

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 7

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 8

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 8

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 9

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 9

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 10

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 10

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 11

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 11

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 1

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 1

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 2

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 2

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 3

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 3

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 4

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 4

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 5

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 5

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 6

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 6

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 7

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 7

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 8

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 8

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 9

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 9

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 10

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 10

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 11

بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید