بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع)

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۹
بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) با حضور پیمان پورنصر شهردار منطقه ۱۶ ، کرباسی مدیر حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) ، معاونین و شهردار ناحیه ۵ منطقه ۱۶ از مجموعه حوزه علمیه ، کتابخانه و ... بازدید بعمل آمد.
عکاس: محمدرضا کریمى
بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 1

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 1

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 2

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 2

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 3

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 3

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 4

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 4

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 5

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 5

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 6

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 6

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 7

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 7

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 8

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 8

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 9

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 9

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 10

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 10

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 11

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 11

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 12

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 12

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 13

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 13

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 14

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 14

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 15

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 15

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 16

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 16

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 17

بازدید شهردار منطقه ۱۶ از حوزه علیمه حضرت امیرالمومنین(ع) 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید