مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۹
صبح روز پنج شنبه ۲۹ مهر ماه 1399 مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران در پارکینگ شماره یک پارک ارم باحضور جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
عکاس: محسن روشن ده
مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 1

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 1

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 2

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 2

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 4

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 4

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 6

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 6

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 7

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 7

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 8

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 8

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 9

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 9

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 10

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 10

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 11

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 11

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 12

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 12

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 14

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 14

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 15

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 15

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 16

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 16

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 17

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 17

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 19

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 19

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 20

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 20

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 22

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 22

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 23

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 23

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 24

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 24

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 25

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 25

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 27

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 27

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 28

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 28

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 29

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 29

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 30

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 30

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 31

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 31

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 32

مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید