کوچه هایی با کاشی فیروزه ای

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۹
کاشی های قدیمی که در سال های دور معرف نام معابر بودند اکنون نیز در برخی کوی های محلات مرکزی و بافت تاریخی پایتخت بر دیواره ها نصب و معرف قدمت محله ها به گردشگران و تهرانگردان هستند.
عکاس: وحید مینا
کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 3

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 3

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 1

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 1

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 2

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 2

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 4

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 4

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 5

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 5

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 6

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 6

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 7

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 7

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 8

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 8

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 9

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 9

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 10

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 10

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 11

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 11

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 12

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 12

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 13

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 13

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 14

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 14

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 15

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 15

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 16

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 16

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 17

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 17

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 18

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 18

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 19

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 19

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 20

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 20

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 21

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 21

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 22

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 22

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 23

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 23

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 24

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 24

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 25

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 25

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 26

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 26

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 27

کوچه هایی با کاشی فیروزه ای 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید