بازدید مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۹
ظهر امروز 26 آبان 99 جمعی از مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان بازدید کردند.
عکاس: محسن روشن ده
بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 1

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 1

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 2

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 2

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 3

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 3

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 4

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 4

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 5

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 5

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 6

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 6

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 7

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 7

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 8

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 8

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 9

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 9

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 10

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 10

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 11

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 11

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 12

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 12

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 13

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 13

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 14

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 14

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 15

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 15

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 16

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 16

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 17

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 17

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 18

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 18

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 19

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 19

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 20

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 20

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 21

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 21

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 22

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 22

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 23

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 23

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 24

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 24

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 25

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 25

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 26

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 26

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 27

بازدید مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید