سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی ۱۸۸۸

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۹
سامانه ۱۸۸۸ دریافت کننده نقطه نظرات شهروندان در ۴ قالب انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر در خصوص تمامی فعالیتهای مربوط به ماموریت های شهرداری تهران است. پس از تماس شهروندان با ۱۸۸۸ موضوع جهت رسیدگی به حوزه مربوطه ارجاع و پس از رسیدگی و تایید بازرس مقیم، پاسخ دریافتی به شهروندان اطلاع رسانی می گردد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
سامانه ۱۸۸۸ 1

سامانه ۱۸۸۸ 1

سامانه ۱۸۸۸ 2

سامانه ۱۸۸۸ 2

سامانه ۱۸۸۸ 3

سامانه ۱۸۸۸ 3

سامانه ۱۸۸۸ 4

سامانه ۱۸۸۸ 4

سامانه ۱۸۸۸ 5

سامانه ۱۸۸۸ 5

سامانه ۱۸۸۸ 6

سامانه ۱۸۸۸ 6

سامانه ۱۸۸۸ 7

سامانه ۱۸۸۸ 7

سامانه ۱۸۸۸ 8

سامانه ۱۸۸۸ 8

سامانه ۱۸۸۸ 9

سامانه ۱۸۸۸ 9

سامانه ۱۸۸۸ 10

سامانه ۱۸۸۸ 10

سامانه ۱۸۸۸ 11

سامانه ۱۸۸۸ 11

سامانه ۱۸۸۸ 12

سامانه ۱۸۸۸ 12

سامانه ۱۸۸۸ 13

سامانه ۱۸۸۸ 13

سامانه ۱۸۸۸ 14

سامانه ۱۸۸۸ 14

سامانه ۱۸۸۸ 15

سامانه ۱۸۸۸ 15

سامانه ۱۸۸۸ 16

سامانه ۱۸۸۸ 16

سامانه ۱۸۸۸ 17

سامانه ۱۸۸۸ 17

سامانه ۱۸۸۸ 18

سامانه ۱۸۸۸ 18

سامانه ۱۸۸۸ 19

سامانه ۱۸۸۸ 19

سامانه ۱۸۸۸ 20

سامانه ۱۸۸۸ 20

سامانه ۱۸۸۸ 21

سامانه ۱۸۸۸ 21

سامانه ۱۸۸۸ 22

سامانه ۱۸۸۸ 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید