بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۹
عصر جمعه 23 آبان 1399 احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان در خانه هنرمندان بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 1

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 1

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 2

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 2

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 3

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 3

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 4

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 4

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 5

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 5

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 6

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 6

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 7

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 7

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 8

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 8

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 9

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 9

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 10

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 10

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 11

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 11

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 12

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 12

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 13

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 13

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 14

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 14

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 15

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 15

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 16

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 16

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 17

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 17

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 18

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 18

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 19

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 19

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 20

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 20

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 21

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 21

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 23

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 23

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 24

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 24

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 25

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 25

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 26

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 26

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 27

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 27

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 28

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 28

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 29

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 29

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 30

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 30

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 31

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 31

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 33

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 33

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 34

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 34

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 35

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید