بازدید مدیر کل دفتر شهردار از تجهیزات خدمات شهرى

تاریخ: ۴ آبان ۱۳۹۹
دکتر مصطفی کاظمی مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران با همراهی مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران و صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران, یکشنبه 4 آبان 1399 از کارخانه تجهیزات آتشنشانی, سایت برف روبی شاد آباد ,منطقه 18, و پسماند آبعلی بازدید کردند.
عکاس: مجتبی عرب زاده

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 1

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 2

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 3

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 4

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 5

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 7

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 8

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 9

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 10

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 11

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 14

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 15

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 16

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 17

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 18

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 19

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 20

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 21

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 22

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 23

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 24

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 25

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 26

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 27

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 29

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 30

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 31

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 32

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 33

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 34

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 36

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 37

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 39

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 40

بازدید مدیرکل دفتر شهردار 4 آبان 1399 41

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید