تور بازدید و عکاسی از عمارت کوشک شقاقی

۳۰ مهر ۱۳۹۹
تور بازدید و عکاسی از عمارت کوشک شقاقی، صبح چهارشنبه 30 مهر 1399 با همکاری آژانس عکس تهران و سایت سفر نویس برگزار شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/3ep