بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۹
محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ظهر امروز سه شنبه 29 مهر 1399 با حضور در محوطه کارگاهی زیرگذر چهارراه گلوبندک، از روند ساخت و توسعه آن بازدید به عمل آورد.
عکاس: سعید ربیعی
بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 1

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 1

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 2

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 2

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 3

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 3

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 4

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 4

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 5

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 5

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 6

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 6

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 7

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 7

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 8

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 8

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 9

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 9

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 10

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 10

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 11

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 11

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 12

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 12

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 13

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 13

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 14

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 14

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 15

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 15

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 16

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 16

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 17

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 17

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 18

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 18

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 19

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 19

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 20

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 20

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 21

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 21

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 22

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 22

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 23

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 23

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 24

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 24

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 25

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 25

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 26

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 26

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 27

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 27

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 28

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 28

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 29

بازدید رئیس شورای شهر از زیرگذر چهارراه گلوبندک 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید