پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۹
دکتر پیروز حناچی شهردار تهران صبح سه شنبه ۱۵ مهر 1399 از طریق سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به سوالات و مسائل مطرح شده از شهروندان پاسخ گفت.
عکاس: مجتبی عرب زاده
پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 2

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 2

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 3

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 3

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 5

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 5

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 6

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 6

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 7

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 7

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 8

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 8

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 9

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 9

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 10

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 10

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 11

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 11

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 12

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 12

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 14

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 14

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 15

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 15

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 16

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 16

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 17

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 17

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 21

پاسخگویی مستقیم شهردار در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید