عکاسخانه شهر

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۹
این موزه شامل اموال و اشیایی بود که طی دوران حکومت قاجار در ایران جمع آوری شده بود و پس از این بود که موزه های رسمی در ایران شکل گرفت؛ قدمت تشکیل موزه در ایران و قدمت عکاسی در ایران هر دو به زمان قاجار بازمی گردد و همانطور که اولین موزه در کاخ گلستان شکل گرفته، اولین عکاسخانه هم در کاخ گلستان بوده با نام عکاسخانه مبارکه همایونی و حال پس از گذشت این همه زمان درمی یابیم که عکاسی نیز آنقدر تاریخ پرسرگذشتی داشته که خود به تنهایی اساس شکل گیری یک موزه را بوجود آورده است یعنی موزه تخصصی – تاریخی عکاسی با عنوان " موزه عکسخانه شهر" .
عکاس: مرضیه نورعلی
عکاسخانه شهر 1

عکاسخانه شهر 1

عکاسخانه شهر 2

عکاسخانه شهر 2

عکاسخانه شهر 3

عکاسخانه شهر 3

عکاسخانه شهر 4

عکاسخانه شهر 4

عکاسخانه شهر 5

عکاسخانه شهر 5

عکاسخانه شهر 6

عکاسخانه شهر 6

عکاسخانه شهر 7

عکاسخانه شهر 7

عکاسخانه شهر 8

عکاسخانه شهر 8

عکاسخانه شهر 9

عکاسخانه شهر 9

عکاسخانه شهر 10

عکاسخانه شهر 10

عکاسخانه شهر 11

عکاسخانه شهر 11

عکاسخانه شهر 12

عکاسخانه شهر 12

عکاسخانه شهر 13

عکاسخانه شهر 13

عکاسخانه شهر 14

عکاسخانه شهر 14

عکاسخانه شهر 15

عکاسخانه شهر 15

عکاسخانه شهر 16

عکاسخانه شهر 16

عکاسخانه شهر 17

عکاسخانه شهر 17

عکاسخانه شهر 18

عکاسخانه شهر 18

عکاسخانه شهر 19

عکاسخانه شهر 19

عکاسخانه شهر 20

عکاسخانه شهر 20

عکاسخانه شهر 21

عکاسخانه شهر 21

عکاسخانه شهر 22

عکاسخانه شهر 22

عکاسخانه شهر 23

عکاسخانه شهر 23

عکاسخانه شهر 24

عکاسخانه شهر 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید