به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی

تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۹
شعله های سرکش و خشمگین و سوزان را فرو می نشانی با دنیایی از دلهره. همه روز و شبت را با آتش، پنجه می افکنی تا هیچ خانواده ای، شبی را بی خانه پلک نبندد. پیشانی تو را می بوسم که خط های سرنوشت بسیاری از انسان ها به پیشانی تو گره خورده است.
عکاس: آژانس عکس تهران

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 1

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 2

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 3

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 4

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 5

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 6

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 7

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 8

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 9

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 10

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 11

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 12

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 13

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 14

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 15

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 16

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 17

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 18

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 19

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 20

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 21

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 22

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 23

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 24

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 25

به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید