رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ

تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ با حضور چهره های شاخص و قهرمانان این رشته ورزشی، روز جمعه 28 شهریور ماه در سرزمین ایرانیان برگزار شد.
عکاس: پرتو جغتائی
رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 1

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 1

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 2

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 2

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 3

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 3

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 4

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 4

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 5

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 5

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 6

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 6

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 7

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 7

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 8

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 8

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 9

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 9

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 10

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 10

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 11

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 11

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 12

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 12

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 13

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 13

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 14

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 14

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 15

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 15

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 16

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 16

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 17

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 17

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 18

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 18

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 19

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 19

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 20

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 20

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 21

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 21

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 22

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 22

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 23

رقابت های جایزه بزرگ اتومبیلرانی و موتور سواری رشته درگ 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید