دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور

تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور ظهر امروز چهارشنبه 26 شهریور 1399 و با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، وحید قبادی دانا معاون وزیر ورییس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از معاونین شهری و سازمان بهزیستی کشور در سالن کنفرانس شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 1

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 1

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 2

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 2

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 3

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 3

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 4

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 4

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 5

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 5

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 6

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 6

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 7

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 7

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 8

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 8

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 9

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 9

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 10

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 10

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 11

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 11

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 12

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 12

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 13

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 13

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 14

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 14

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 15

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 15

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 16

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 16

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 17

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 17

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 18

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 18

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 19

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 19

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 20

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 20

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 21

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 21

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 22

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 22

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 23

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 23

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 24

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 24

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 25

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید