نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران

تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر( مدیران روابط عمومی شهرداری تهران) روز سه شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۸الی۲۰ در موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد تهران برگزار شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی
نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 1

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 1

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 2

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 2

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 1

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 1

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 2

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 2

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 4

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 4

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 5

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 5

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 6

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 6

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 7

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 7

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 8

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 8

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 9

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 9

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 10

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 10

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 11

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 11

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 12

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 12

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 13

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 13

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 14

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 14

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 15

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 15

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 16

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 16

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 17

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 17

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 19

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 19

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 20

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 20

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 21

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 21

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 22

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 22

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 23

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 23

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 24

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 24

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 25

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 25

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 26

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 26

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 27

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید