جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها

تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها صبح امروز دوشنبه 24 شهریور 1399 و با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در سالن کنفرانس شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 1

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 1

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 2

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 2

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 3

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 3

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 4

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 4

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 5

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 5

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 6

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 6

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 7

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 7

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 8

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 8

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 9

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 9

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 10

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 10

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 11

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 11

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 12

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 12

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 13

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 13

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 14

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 14

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 15

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 15

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 16

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 16

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 17

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 17

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 18

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 18

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 19

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 19

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 20

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 20

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 21

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 21

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 22

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 22

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 23

جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند6 ماده 55 قانون شهرداری ها 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید