تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران

تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران
عکاس: سعید زارعیان
تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 1

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 1

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 2

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 2

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 3

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 3

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 4

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 4

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 5

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 5

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 6

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 6

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 7

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 7

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 8

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 8

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 9

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 9

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 10

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 10

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 11

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 11

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 12

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 12

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 13

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 13

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 14

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 14

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 15

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 15

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 16

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 16

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 17

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 17

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 18

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 18

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 19

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 19

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 20

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 20

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 21

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 21

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 22

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 22

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 23

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید